Návštěvní řád

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD

     SPORTOVNÍ HALA, Zeyerova 14, Bruntál

Základní ustanovení

 1. Zřizovatelem sportovní haly je město Bruntál. Provozovatelem je společnost TS Bruntál, s.r.o.
 1. Návštěvní řád určuje závazná pravidla chování všech, kteří vstupují do prostor zařízení, a to zejména za účelem pohybové aktivity, sportovního tréninku, sportovních soutěží, utkání, kulturních či jiných akcí, dále provozování živnosti v pronajatých prostorách sportovní haly.
 1. Účelem návštěvního řádu je zejména zajištění bezpečnosti osob, ochrany jejich zdraví a majetku a současně zajištění ochrany zařízení a veškerého majetku nacházejícího se v jeho prostorách.
 1. Každý návštěvník, sportovec, či nájemník svým vstupem do prostor zařízení bere na vědomí, že je povinen dodržovat veškeré podmínky a pravidla chování stanovené tímto návštěvním řádem a zavazuje se je dodržovat.
 1. Tento návštěvní řád je závazný i v případě, kdy pořadatelem konkrétní sportovní akce bude osoba odlišná od vlastníka (provozovatele) zařízení.

Vstup a pobyt v zařízení

 1. Provozovatel si vyhrazuje právo bez náhrady odepřít vstup nebo vyvést každou osobu, jejíž jednání bude v rozporu s právními předpisy, s tímto návštěvním řádem případně dalšími vnitřními předpisy, jenž upravují provoz zařízení, dále každou osobu, která neuposlechne pokynů pořadatelské či bezpečnostní služby a rovněž i osobu, která je zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek.
 1. Na požádání provozovatele či pořadatele je návštěvník sportovního utkání povinen prokázat se platnou vstupenkou, je-li jeho pobyt v prostorách areálu založen na zakoupení a řádném předložení vstupenky.
 1. Každý návštěvník vstupující do zařízení souhlasí s tím, aby byla provedena ze strany pověřených osob, případně Policie ČR osobní kontrola jeho osoby a současně i kontrola jím vnášených zavazadel. Odmítnutí této kontroly může být důvodem i odepření vstupu do zařízení.
 1. Časové využívání prostor sportovní haly je dáno rozvrhem, který je vyvěšen na vchodových dveřích do haly a webových stránkách sportoviště.
 1. Vstup do sportovní haly a její užívání je dovoleno pouze těm osobám, které se seznámily s tímto návštěvním řádem, bez výhrad jej respektují, zavazují se jej dodržovat a řídit se pokyny zástupců vlastníka. Za osoby mladší 15 let odpovídají v této souvislosti plně jejich rodiče případně odpovědný vyučující, trenér či cvičitel.
 1. Je zakázáno šplhat nebo se zavěšovat na hrací a ochranné sítě, stejně jako na přenosné branky a zábradlí. Při použití branek je třeba řádně zajistit, aby nedošlo k jejich převrácení.
 1. Veřejnosti je přístup do haly povolen pouze v době konání veřejně přístupných akcí, zápasů či turnajů, a to jen do prostoru hlediště.
 1. Za sportovní činnosti na ploše je plně zodpovědný trenér, cvičitel, vyučující nebo pořadatel.
 1. Za případnou veřejnou hudební produkci v hale a dodržování autorského zákona (reprodukovaná hudba apod.) neodpovídá provozovatel ani majitel haly, ale vždy uživatel haly, který je také povinen případně uhradit autorské poplatky dle zvláštního zákona.

 

Povinnosti návštěvníků a sportovců zařízení

 1. Každý návštěvník je povinen chovat se v prostoru zařízení tak, aby svým jednáním neohrožoval bezpečnost jiných osob a jejich majetku, nepůsobil škodu na zařízení či majetku umístěného v jeho prostorách. Dále je povinen se chovat tak, aby svým jednáním neomezoval či neobtěžoval jiné osoby nad míru odpovídající okolnostem probíhající sportovní akce.
 1. Každý návštěvník je povinen dodržovat nařízení a pokyny pořádkové či bezpečnostní služby, příslušníků Policie ČR, hasičů, členů záchranné služby apod.
 1. Trenér, či pořadatel sportovní akce vyzvedne klíče od šaten a má plnou odpovědnost za dodržování pravidel ochrany zařízení a veškerého majetku. Tyto osoby po skončení akce, tréninku či zápasu předají zapůjčené materiální vybavení a sportovní předměty. Neprodleně uvolní prostory šaten k dalšímu využití a klíče od šaten předají osobě pověřené provozovatelem.
 1. Provozovatel neodpovídá za ztrátu odložených věcí, peněz, cenností a svršků sportovců a návštěvníků ve sportovní hale.
 1. Nájemci v pronajatých prostorách jsou povinni zamykat vchodové dveře haly.

 

Zákazy

V prostorách zařízení je zakázáno:

a)    vstupovat na sportoviště bez přezutí. Vstup je povolen pouze v odpovídající sportovní obuvi a vhodném cvičebním úboru neohrožujícím ostatní osoby ani zařízení nebo hrací plochu.

b)    vnášet zbraně jakéhokoli druhu, jakož i předměty, které lze jako zbraň použít

c)    vstupovat do oblastí, které nejsou určeny pro návštěvníky (např. šatny, nářaďovna, atd.)

b)    vnášet a konzumovat alkohol, drogy či jiné toxické látky

c)    vnášet jízdní kola a psy

d)    vnášet natlakované nádoby

e)    vnášet na sportoviště sklo, jídlo a toto zde konzumovat

f)     házet předměty jakéhokoli druhu na hrací plochu či do prostor pro návštěvníky

g)    kouření a používání otevřeného ohně, jakýchkoliv tepelných spotřebičů

h)     ničit zařízení a jeho vybavení

i)      popisovat, polepovat nebo pomalovávat zařízení

j)      odhazování odpadků mimo místa k tomu určená

 

Pořádání sportovních, kulturních a podobných akcí

 1. Dohled a dozor nad zajištěním bezpečnosti osob a majetku, jakož i dohled nad dodržováním příslušných právních a jiných předpisů, včetně tohoto návštěvního řádku, přísluší provozovateli a pořadatelské službě.

 2. Pořadatel akce přebírá na dohodnutou dobu trvání akce sjednanou část sportovního areálu.

 3. Pořadatelé akcí mají povinnost zajistit v dostatečném počtu osob (podle velikosti akce) pořadatelskou službu, která musí být viditelně označena.

 4. Vzniklé škody při provozování sportovních akcí organizátor akce, trenér či cvičitel neprodleně oznámí pracovníku sportovní haly a provede se písemný záznam do provozní knihy.

 5. Pořadatel akce je povinen mít při akcích převyšujících počet osob 100 požární hlídku.

 

Odpovědnost za škody a důsledky porušení návštěvního řádu

 1. Každý návštěvník, sportovec či nájemník vstupuje a pobývá v zařízení na vlastní nebezpečí.
 1. Úrazy či škody na majetku je návštěvník povinen neprodleně oznámit obsluze haly.
 1. Osobám, které poruší jakýmkoli způsobem ustanovení návštěvního řádu, může být do budoucna zakázán vstup do prostor zařízení, a to na jakoukoli dobu.
 1. Náhrada veškerých škod způsobených návštěvníkem, sportovcem či nájemníkem sportovní haly bude vymáhána v souladu s příslušnými právními předpisy, a to včetně ušlého zisku (např. v důsledku udělení pokuty vlastníku ze strany státních orgánů, zrušení sportovní akce).

 

Účinnost

Tento návštěvní řád byl schválen jednatelem společnosti TS Bruntál, s.r.o. a je platný od 1. 4. 2014.

I.

Základní ustanovení

 

1.      Zřizovatelem sportovní haly je město Bruntál. Provozovatelem je společnost TS Bruntál, s.r.o.

 

2.      Návštěvní řád určuje závazná pravidla chování všech, kteří vstupují do prostor zařízení, a to zejména za účelem pohybové aktivity, sportovního tréninku, sportovních soutěží, utkání, kulturních či jiných akcí, dále provozování živnosti v pronajatých prostorách sportovní haly.

 

3.      Účelem návštěvního řádu je zejména zajištění bezpečnosti osob, ochrany jejich zdraví a majetku a současně zajištění ochrany zařízení a veškerého majetku nacházejícího se v jeho prostorách.

 

4.      Každý návštěvník, sportovec, či nájemník svým vstupem do prostor zařízení bere na vědomí, že je povinen dodržovat veškeré podmínky a pravidla chování stanovené tímto návštěvním řádem a zavazuje se je dodržovat.

 

5.      Tento návštěvní řád je závazný i v případě, kdy pořadatelem konkrétní sportovní akce bude osoba odlišná od vlastníka (provozovatele) zařízení.

 

 

II.

Vstup a pobyt v zařízení

 

1.     Provozovatel si vyhrazuje právo bez náhrady odepřít vstup nebo vyvést každou osobu, jejíž jednání bude v rozporu s právními předpisy, s tímto návštěvním řádem případně dalšími vnitřními předpisy, jenž upravují provoz zařízení, dále každou osobu, která neuposlechne pokynů pořadatelské či bezpečnostní služby a rovněž i osobu, která je zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek.

 

2.     Na požádání provozovatele či pořadatele je návštěvník sportovního utkání povinen prokázat se platnou vstupenkou, je-li jeho pobyt v prostorách areálu založen na zakoupení a řádném předložení vstupenky.

 

3.     Každý návštěvník vstupující do zařízení souhlasí s tím, aby byla provedena ze strany pověřených osob, případně Policie ČR osobní kontrola jeho osoby a současně i kontrola jím vnášených zavazadel. Odmítnutí této kontroly může být důvodem i odepření vstupu do zařízení.

 

4.     Časové využívání prostor sportovní haly je dáno rozvrhem, který je vyvěšen na vchodových dveřích do haly a webových stránkách sportoviště.

 

5.     Vstup do sportovní haly a její užívání je dovoleno pouze těm osobám, které se seznámily s tímto návštěvním řádem, bez výhrad jej respektují, zavazují se jej dodržovat a řídit se pokyny zástupců vlastníka. Za osoby mladší 15 let odpovídají v této souvislosti plně jejich rodiče případně odpovědný vyučující, trenér či cvičitel.

 

6.     Je zakázáno šplhat nebo se zavěšovat na hrací a ochranné sítě, stejně jako na přenosné branky a zábradlí.  Při použití branek je třeba řádně zajistit, aby nedošlo k jejich převrácení.

 

7.     Veřejnosti je přístup do haly povolen pouze v době konání veřejně přístupných akcí, zápasů či turnajů, a to jen do prostoru hlediště.

 

8.     Za sportovní činnosti na ploše je plně zodpovědný trenér, cvičitel, vyučující nebo pořadatel.

 

9.     Za případnou veřejnou hudební produkci v hale a dodržování autorského zákona (reprodukovaná hudba apod.) neodpovídá provozovatel ani majitel haly, ale vždy uživatel haly, který je také povinen případně uhradit autorské poplatky dle zvláštního zákona.

 

 

III.

Povinnosti návštěvníků a sportovců zařízení

 

1.     Každý návštěvník je povinen chovat se v prostoru zařízení tak, aby svým jednáním neohrožoval bezpečnost jiných osob a jejich majetku, nepůsobil škodu na zařízení či majetku umístěného v jeho prostorách. Dále je povinen se chovat tak, aby svým jednáním neomezoval či neobtěžoval jiné osoby nad míru odpovídající okolnostem probíhající sportovní akce.

 

2.     Každý návštěvník je povinen dodržovat nařízení a pokyny pořádkové či bezpečnostní služby, příslušníků Policie ČR, hasičů, členů záchranné služby apod.

 

3.     Trenér, či pořadatel sportovní akce vyzvedne klíče od šaten a má plnou odpovědnost za dodržování pravidel ochrany zařízení a veškerého majetku. Tyto osoby po skončení akce, tréninku či zápasu předají zapůjčené materiální vybavení a sportovní předměty. Neprodleně uvolní prostory šaten k dalšímu využití a klíče od šaten předají osobě pověřené provozovatelem.

 

4.     Provozovatel neodpovídá za ztrátu odložených věcí, peněz, cenností a svršků sportovců a návštěvníků ve sportovní hale.

 

5.     Nájemci v pronajatých prostorách jsou povinni zamykat vchodové dveře haly.

1.      Zřizovatelem sportovní haly je město Bruntál. Provozovatelem je společnost TS Bruntál, s.r.o.

 

2.      Návštěvní řád určuje závazná pravidla chování všech, kteří vstupují do prostor zařízení, a to zejména za účelem pohybové aktivity, sportovního tréninku, sportovních soutěží, utkání, kulturních či jiných akcí, dále provozování živnosti v pronajatých prostorách sportovní haly.

 

3.      Účelem návštěvního řádu je zejména zajištění bezpečnosti osob, ochrany jejich zdraví a majetku a současně zajištění ochrany zařízení a veškerého majetku nacházejícího se v jeho prostorách.

 

4.      Každý návštěvník, sportovec, či nájemník svým vstupem do prostor zařízení bere na vědomí, že je povinen dodržovat veškeré podmínky a pravidla chování stanovené tímto návštěvním řádem a zavazuje se je dodržovat.

 

5.      Tento návštěvní řád je závazný i v případě, kdy pořadatelem konkrétní sportovní akce bude osoba odlišná od vlastníka (provozovatele) zařízení.

 

 

II.

Vstup a pobyt v zařízení

 

1.     Provozovatel si vyhrazuje právo bez náhrady odepřít vstup nebo vyvést každou osobu, jejíž jednání bude v rozporu s právními předpisy, s tímto návštěvním řádem případně dalšími vnitřními předpisy, jenž upravují provoz zařízení, dále každou osobu, která neuposlechne pokynů pořadatelské či bezpečnostní služby a rovněž i osobu, která je zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek.

 

2.     Na požádání provozovatele či pořadatele je návštěvník sportovního utkání povinen prokázat se platnou vstupenkou, je-li jeho pobyt v prostorách areálu založen na zakoupení a řádném předložení vstupenky.

 

3.     Každý návštěvník vstupující do zařízení souhlasí s tím, aby byla provedena ze strany pověřených osob, případně Policie ČR osobní kontrola jeho osoby a současně i kontrola jím vnášených zavazadel. Odmítnutí této kontroly může být důvodem i odepření vstupu do zařízení.

 

4.     Časové využívání prostor sportovní haly je dáno rozvrhem, který je vyvěšen na vchodových dveřích do haly a webových stránkách sportoviště.

 

5.     Vstup do sportovní haly a její užívání je dovoleno pouze těm osobám, které se seznámily s tímto návštěvním řádem, bez výhrad jej respektují, zavazují se jej dodržovat a řídit se pokyny zástupců vlastníka. Za osoby mladší 15 let odpovídají v této souvislosti plně jejich rodiče případně odpovědný vyučující, trenér či cvičitel.

 

6.     Je zakázáno šplhat nebo se zavěšovat na hrací a ochranné sítě, stejně jako na přenosné branky a zábradlí.  Při použití branek je třeba řádně zajistit, aby nedošlo k jejich převrácení.

 

7.     Veřejnosti je přístup do haly povolen pouze v době konání veřejně přístupných akcí, zápasů či turnajů, a to jen do prostoru hlediště.

 

8.     Za sportovní činnosti na ploše je plně zodpovědný trenér, cvičitel, vyučující nebo pořadatel.

 

9.     Za případnou veřejnou hudební produkci v hale a dodržování autorského zákona (reprodukovaná hudba apod.) neodpovídá provozovatel ani majitel haly, ale vždy uživatel haly, který je také povinen případně uhradit autorské poplatky dle zvláštního zákona.

 

 

III.

Povinnosti návštěvníků a sportovců zařízení

 

1.     Každý návštěvník je povinen chovat se v prostoru zařízení tak, aby svým jednáním neohrožoval bezpečnost jiných osob a jejich majetku, nepůsobil škodu na zařízení či majetku umístěného v jeho prostorách. Dále je povinen se chovat tak, aby svým jednáním neomezoval či neobtěžoval jiné osoby nad míru odpovídající okolnostem probíhající sportovní akce.

 

2.&nb

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace