Provozní řád rekreační ledové plochy

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD

REKREAČNÍ LEDOVÉ PLOCHY

 

Rekreační ledová plocha (dále jen RLP) je umístěna na nám. Míru v Bruntále.

RLP je zařízení ve vlastnictví BaP služeb s.r.o.. Provozovatelem jsou TS Bruntál s.r.o..

 

I.Účel návštěvního řádu

Návštěvní řád stanoví pravidla pro provoz RLP, pro dodržování platných norem k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví návštěvníků a uživatelů, pro požární orchranu, zejména však dodržování požádku při užívání RLP.

 

II. Provozní doba

1.Vstup do prostor RLP je možný pro jednotlivce – bruslící veřejnost jen v době provozu, tj. v době od 10.00-13.00h, 14.00-17.00h., 18.00-21.h

2. Provozovatel si vyhrazuje právo upravit provozní dobu.

 

III. Pravidla bezpečného provozu RLP

 

1. Návštěvníci kluziště jsou povinni:

a) zdržovat se jakékoliv činnosti, které omezují, ohrožují, obtěžují anebo ruší ostatní               návštěvníky kluziště (jako např. sedání si na mantinely apod.),  

b) při jakémkoliv manipulaci s bruslemi stejně jako při jakémkoliv pohybu s obutými bruslemi věnovat mimořádnou pozornost a v maximální míře se vyhýbat jakékoliv situaci či konání, kdyby svým konáním či nekonáním mohli jakkoliv ohrozit nebo zranit jakoukoliv další osobu, případně poškodit majetek návštěvníka RLP, resp.       majetek jakékoliv jiné právnické nebo fyzické osoby,

c) udržovat pořádek a čistotu ledu a prostoru kolem RLP,

d) respektovat pravidla RLP pokyny provozovatele, správce RLP a pověřených osob,           (např. pracovníků zdravotní služby apod.),

e) respektovat provádění kontrol zaplaceného vstupného.

2. RLP je přístupné pouze v čase Provozní doby.

3. Vstup dětí ve věku do 6 let na ledovou plochu je dovolený pouze v doprovodu rodičů nebo      jiné dospělé osoby.

4. Vstup na RLP je pouze na vlastní nebezpečí návštěvníka. Provozovatel nezodpovídá za     žádnou újmu anebo škodu, která vznikne návštěvníkům RLP během jejich pobytu v areálu RLP, mimo toho že by vznikla v přímém důsledku porušení povinností provozovatele.

5. Do prostoru kluziště není povolen vstup osobám:

a) které svou přítomností, chováním, vystupováním omezují, ohrožují nebo obtěžují jiné návštěvníky RLP,

b) které jsou pod vlivem alkoholu, omamných nebo psychotropních látek,

c) které obtěžují nebo znepříjemňují jiným návštěvníkům pobyt v areálu RLP.

6. Na ledovou plochu je zákaz vstupu s jakýmkoliv zvířetem.

7. Na ledové ploše kluziště je zakázané:

a) pohybovat se bez bruslí,

b) pohybovat se se skleněnými láhvemi, sklenicemi apod.

c) pohybovat se s jakýmkoliv nápojem nebo jídlem,

d) kouřit, odhazovat odpalky,

e) sedět a vcházet na ledovou plochu anebo vycházet z ní mimo určený vchod a východ,

f) používat jakékoliv sportovní nářadí mimo bruslí ( např. hokejky, puk ),

g) vstupovat na ledovou plochu v době úpravy ledu.

8. Návštěvník je povinný v případě poškození vybavení RLP anebo znečištění prostorů RLP     či vlastní vinou anebo vinou jiných návštěvníků kluziště, případně vinou dítěte, za které     návštěvník zodpovídá) o tomto okamžitě informovat správce RLP, který přijme opatření na     nápravu.

9. O všech otázkách týkajících se provozu kluziště s konečnou platností rozhoduje na místě     správce kluziště.

10. V případě nedodržení pravidel RLP může být návštěvník z areálu RLP vykázaný.

11. Provozovatel neručí za ztrátu či poškoezní věcí návštěvníků.

12. Návštěvníci RLP jsou povinni se chovat přiměřeně svým schopnostem a vyhýbat se situacím, ve kterých by jejich případná nižší úroveň zvládnutí pohybu na bruslích mohla       jakkoliv ohrozit nebo bezdůvodně omezit jiné návštěvníky.

13. Vzhledem na omezenou kapacitu ledové plochy je správce RLP, resp. jím pověřená osoba oprávněna regulovat množství osob nacházejících se na ledové ploše. Uvedená regulace je přitom možná hlavně řízením vstupu a výstupu z a na ledovou plochu, případně požádání blíže neurčeného počtu osob nacházejících se na ledové ploše o dočasné opuštění této plochy. Při regulaci množství návštěvníků RLP přítomných na ledové ploše, budou zvolená taková opatření a postupy, aby byla kapacita ledové plochy co nejlépe využitá. Maximální počet lidí na této ploše je max.50, a to při řízeném koordinovaném pohybu (bruslení v jednom směru do kola kluziště)

IV. Závěrečná ustanovení

 

1. Provozovatel je oprávněn upravovat a měnit tento statut a v něm obsažená pravidla RLP, a to i během doby provozování RLP. V případě, že bude potřebné některé otázky spojené s provozem RLP upravit zvláštními pravidly, stane se tak dílčím statutem, který se po jeho přijetí stává součástí tohoto statutu.

2. Návštěvník RLP uděluje svým vstupem do areálu kluziště výslovný souhlas s tím, že   provozovatel je oprávněn za účelem provozování kluziště, jeho propagace a reklamy    pořizovat a vyhodnocovat záznamy jeho podoby a jiné obrazové a zvukové záznamy návštěvníka a dále je zveřejňovat a šířit v hromadných informačních prostředcích a propagačních materiálech.

 

 

 

Tento návštěvní řád je závazný pro všechny návštěvníky a uživatele RLP.

Nabývá platnosti dnem 15.12.2023

 

 

TS Bruntál s.r.o.

Ing. Václav Frgal

jednatel

 

 

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace