Provozní řád pro provoz sauny v Bruntále

K zajištění bezpečného provozu a zdravého prostředí pro návštěvníky sauny v Bruntále ve správě                        TS Bruntál, s.r.o. je schválen tento provozní (návštěvní) řád.

VSTUP DO SAUNY:

1.      

 1. Vstup do sauny je povolen pouze na platnou vstupenku, kterou vydává pokladna sauny.
 2. Zakoupením vstupenky a vstupem do sauny se každý návštěvník dobrovolně podrobuje ustanovením tohoto návštěvního řádu a pokynům odpovědných pracovníků sauny.
 3. Při plném obsazení sauny ji může správa uzavřít a přerušit prodej vstupenek do doby, než se sauna opět uvolní.
 4. Děti do 15 let mohou navštívit v otevírací době saunu pouze v doprovodu dospělé osoby.
 5. Děti od 10 do 15 let mohou navštívit saunu v otevírací době pro jednotlivé pohlaví pouze v doprovodu dospělé osoby stejného pohlaví nebo společnou saunu.
 6. Děti do 10 let mohou navštívit saunu v doprovodu dospělé osoby v otevírací době ve všech kategoriích.
 7. Otevírací doba sauny:
                         KATEGORIE  ZAČÁTEK   KONEC
Úterý   společná - páry, dospělí s dětmi    15:00  18:00
   společná - jednotlivci, dospělí s dětmi      18:00  21:00
 Středa                            ženy    15:00  21:00
 Čtvrtek                            muži    15:00  21:00
 Pátek                            ženy    15:00  21:00
 Sobota                            muži   13:00  19:00
 Neděle                         zavřeno    
 Pondělí                         zavřeno    

 

 

VYLOUČENÍ Z NÁVŠTĚVY:

1.    Do sauny není povolen přístup osobám postiženým horečkou, zánětem očních spojivek, nakažlivými chorobami, nebo odpor budícími kožními parazity nebo vyrážkami, chorobami provázenými výtokem hnisu apod., dále bacilonosičům střevních chorob, osobám nacházejícím se v karanténě pro výskyt infekce v kolektivu, členům rodin nebo rodinným příslušníkům domácnosti, v nichž se vyskytla nakažlivá choroba a kde nemocný není od ostatní ch izolován, dále osobám zahmyzeným, osobám zjevně pod vlivem alkoholu a jiných návykových či halucinogenních látek, porušující zásady mravnosti a služnosti.

2.    Ze sauny bude bez nároku na vrácení vstupného vykázán návštěvník, který přes napomenutí přestoupí ustanovení tohoto návštěvního řádu, nebo neuposlechne pokynů odpovědných pracovníků (vedoucího, lázeňské), opije-li se nebo se chová jiným nepřístojným a ruš ivým způsobem. Neopustí-li návštěvník v takových případech saunu na vyzvání, je pracovník tohoto zařízení povinen rušitele pořádku vykázat, popřípadě požádat o zakročení Policie ČR či Městské policie.

PROVOZNÍ POKYNY PRO NÁVŠTĚVNÍKY:

 1. Skříňky a kabiny k převlékání a ukládání šatstva se přidělují na vstupenky podle příchodu návštěvníků a druhu vstupenek. Svlékat nebo oblékat je dovoleno pouze v příslušných kabinách, nebo ve společných svlékárnách. Šatstvo je možno odkládat jen v místnostech k tomu určených.
 2. Před vstupem do potní místnosti je třeba se ve sprchovacím koutu důkladně omýt a osprchovat. Vstup do potní místnosti je možný pouze s ručníkem, na který návštěvník usedne a ve vhodné čisté obuvi (např. cukle), ve které je zakázáno chodit po lavičkách. Šlehání březovými větvičkami, nebo drhnutí kartáči k prokrvení pokožky během procedury je povoleno pouze ve sprchovacím koutě.
 3. Při případném pocitu nevolnosti je nutno potní místnost ihned opustit a lázeň přerušit.
 4. Peníze a cenné předměty (hodinky, šperky apod.) ukládají návštěvníci v pokladně sauny, jinak sprá va sauny neručí za jejich ztrátu. Předměty nalezené v prostorách sauny odevzdá nálezce lázeňské. Vždy musí být zapsány do knihy nálezů. Za klenoty, peníze a jiné cennosti však organizace odpovídá jen do výše 1 000 Kč, podle § 15 vyhl. Č. 45/1964 Sb.
 5. Návštěvníci jsou povinni dodržovat osobní čistotu a čistotu všech míst v zařízení sauny. Návštěvníci svým chováním nesmí porušovat zásady mravnosti a slušnosti.
 6. Návštěvníci, zejména osoby starší nebo postižené tělesnou vadou, se musí ve vlastním zájmu pohybovat opatrně po hladkých a mokrých podlahách a vyvarovat se tak uklouznutí, popřípadě úrazu. Správa sauny nenese odpovědnost za škody, poranění a úrazy, které si způsobili návštěvníci sami vlastní neopatrností nebo nedodržováním tohoto řádu.
 7. Každý návštěvník je povinen šetřit všechna zařízení sauny, šetřit vodou a světlem a ihned po použití uzavřít kohoutky sprch a ostatních zdrojů vody. Jsou povinni hradit škody nebo ztráty, které byly jejich vinou způsobeny na zařízení sauny a na majetku ostatních návštěvníků.
 8. Návštěvníci musí dodržovat stanovenou provozní dobu, prodlévat v sauně mimo tuto dobu není povoleno.
 9. Přání a stížnosti, týkající se provozu nebo zaměstnanců sauny zapisují návštěvníci do knihy přání a stížností v pokladně sauny.
 10. Za svévolné poškození, zneužití a ztrátu zapůjčených věcí, za poškození zařízení a znečištění místnosti je návštěvník povinen zaplatit přiměřenou náhradu, určenou správou sauny.
 11. Při odchodu ze sauny je návštěvník povinen odevzdat zapůjčené věci v řádném stavu.

 

ZÁKAZ ČINNOSTI V SAUNĚ:

 1. Chovat se způsobem, který ohrožuje osobní bezpečnost a pořádek nebo hlukem rušit klid ostatních.
 2. Vstupovat do šaten bez vědomí lázeňské.
 3. Svévolně přemísťovat ná bytek, lehátka a manipulovat s rozvody vody, topení, elektřiny a ostatních zařízen& iacute; sauny.
 4. Vyžadovat si od zaměstnanců sauny služby odporující tomuto návštěvnímu řádu.
 5. Znečišťovat prostory sauny, například pliváním, odhazováním papírů a odpadků, čištěním nebo praním prádla, užíváním páchnoucích mastí apod.
 6. Kouřit v prostorách sauny mimo míst k tomu vyhrazených.
 7. Přinášet si vlastní alkoholické nápoje. Konzumace alkoholických nápojů mimo míst k tomu určených (tj.bufet).
 8. Vcházet do místnosti nebo oddělení určených pro osoby druhého pohlaví. V prostorách sauny volně odkládat skleněné nebo jiné předměty ohrožujících bezpečnost návštěvníků.
 9. Brát do sauny psy nebo jiná zvířata, přinášet hořlaviny (líh, benzin apod.).

 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ:

 1. Pro poskytnutí první pomoci při úrazech, poranění a nevolností je určeno viditelně označené místo se skříňkou první pomoci. Pro poskytování první pomoci je určený a vyš kolený zaměstnanec sauny, který v případě potřeby zavolá lékaře.
 2. Poškozování nebo rozkrádání majetku lázní je trestné podle příslušných předpisů o ochraně majetku. I jiné porušování ustanovení tohoto řádu může být stíháno podle příslušných trestních předpisů.
 3. Tento řád je závazný pro všechny návštěvníky a pracovníky sauny.

         

V Bruntále 1. 12. 2016                                                                        
Ing. Václav Frgal, jednatel                                                                   TS Bruntál, s.r.o. Zeyerova 12, 792 01 Bruntál

                                                                                            

 

 

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace