Provozní řád Zimního stadionu v Bruntále

Tento provozní (návštěvní) řád slouží k zajištění pořádku, bezpečnosti a ochrany zdraví návštěvníku
bruntálského ZS.

 VSTUP DO PROSTORU ZS

1.    Zimní stadion bude v provozu od října do března v době, kdy povětrnostní podmínky umožní přípravu kvalitního ledu.

2.   Vedoucí ZS může v případě nepříznivých povětrnostních podmínek uzavřít ZS na nezbytně nutnou dobu.

3.  Vstup do prostoru ZS je povolen pouze na zakoupenou platnou vstupenku vydanou přes pokladnu na dvouhodinový cyklus bruslení veřejnosti.

4.   V době, kdy je ledová plocha pronajata organizacím, mají na ZS přístup osoby podle dispozic nájemníka, který si na oprávněnost sám dohlíží.

5.   Na ledovou plochu a na ZS může být povolen vstup počtu osob do výše projektové kapacity. Za to odpovídá vedoucí ZS.

6.  Provoz ZS je vyhrazen pro tréninky, sportovní utkání, bruslení veřejnosti i pro společenské akce.

7.   Zakoupením vstupenky a vstupem na ZS je každý návštěvník povinen dodržovat ustanovení tohoto návštěvního řádu a řídit se pokyny odpovědných pracovníků ZS.

 

VYLOUČENÍ ZE VSTUPU DO PROSTORU ZS

1.Ze vstupu na ZS se vylučují všechny osoby, které jsou pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek.

2.  Na ZS není dovolen přístup osobám nacházejících se v karanténě pro výskyt infekce v kolektivu, členům rodin nebo příslušníkům domácností, u nichž se vyskytla nakažlivá choroba a kde nemocný není od ostatních osob izolován a osobám zahmyzeným.

3.    Zakazuje se vstup s otevřeným ohněm i s předměty, které ohrožují bezpečnost návštěvníků.

4.   Vyloučeny z dalšího pobytu na ZS budou osoby, které prokazatelně ruší pořádek, ohrožují zdraví sportovců nebo ostatních návštěvníků.

 

PROVOZNÍ POKYNY PRO NÁVŠTĚVNÍKY

1.    Každý návštěvník je povinen šetřit zařízení ZS, které je majetkem TS Bruntál, s.r.o. Zbytečně neplýtvat vodu v soc. zařízeních, nenechávat otevřené dveře vytápěných místností. Jsou povinni uhradit škody nebo ztráty, které byly jejich vinou zapříčiněny na zařízení ZS a na majetku ostatních návštěvníků.

2.    Peníze a cenné předměty (hodinky, šperky apod.) ukládají návštěvníci v pokladně, jinak správa ZS neručí za jejich ztrátu.  Za klenoty, peníze a jiné cennosti však organizace odpovídá jen do výše 1 000 Kč, podle § 15 vyhl. Č. 45/1964 Sb.

3.      Návštěvníci, kteří neumějí bruslit nebo bruslí nedokonale, jsou povinni se zdržovat při okrajích plochy kluziště tak, aby neohrožovali svým jednáním ostatní bruslící. Děti se mohou učit bruslit pod dohledem dospělých pouze ve vymezeném prostoru.

4.    V době bruslení veřejnosti je vstup s hokejovými holemi na ledovou plochu zakázán, návštěvníci jsou povinni při bruslení používat rukavice.

5.   Návštěvníci jsou povinni při bruslení chovat se slušně a neohrožovat svým chováním bezpečnost ostatních. Dodržovat určený směr pohybu bruslících, dbát pokynů pracovníků dozoru ZS.

6.    Návštěvníci jsou povinni dodržovat stanovenou provozní dobu vymezenou pro bruslení.

7.   Návštěvníci jsou povinni pohybovat se v prostorách kluziště opatrně, především při chůzi na bruslích, vstupovat na kluzištní plochu a vystupovat z ní jen ve vymezených prostorách, vyvarovat se uklouznutí popř. úrazu. Správa ZS nenese odpovědnost za škody, které si způsobili návštěvníci sami vlastní neopatrností nebo nedodržováním tohoto řádu.

8.    Přání a stížnosti týkající se provozu nebo pracovníků ZS zapisují do knihy přání a stí žností v kanceláři ZS. Jinak se mohou se stížnostmi obracet přímo na ředitele TS Bruntál, s.r.o, Zeyerova 12.

 

ZÁKAZ ČINNOSTI NA ZS

Na ZS je zakázáno:

-          Chovat se způsobem, který ohrožuje osobní bezpečnost a pořádek.

-          Pohybovat se mimo vyhrazené prostory ZS pro návštěvníky.

-          Vstupovat na ledovou plochu bez bruslí (netýká se pracovníků ZS).

-          Házení různých předmětů na ledovou plochu.

-          Shromažďovat se na ledové ploše ve skupinách a brzdit tak pohyb ostatních.

-          Jezdit v místech, která jsou pro provoz uzavřena, nebo v prostoru zvlášť ohraničeném, kde účel ohraničení je označen.

-          Znečišťovat prostory pliváním, odhazováním papírů a odpadků.

-          Kouřit na ledové ploše a v místech objektu ZS označených zákazem.

-           Vodění psů nebo jiných zvířat.

 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1.    První pomoc při úrazech, poranění a nevolnosti poskytnou proškolení pracovníci ZS v místnosti soc. zařízení, kde je nezbytná výbava k tomuto účelu. V případě potřeby pracovník ZS přivolá lékaře.

2.   Poškozování nebo rozkrádání majetku ZS je trestné podle příslušných předpisů o ohraně majetku. I jiné porušování ustanovení tohoto řádu, může být stíháno podle příslušných trestných předpisů. Jedná-li se o přestupek, provinění nebo trestný čin. Není vyloučen ani postih při porušení jiných předpisů.

3.   Na osoby, které poškozují zařízením nebo ohrožují spolunávštěvníky, jsou návštěvníci povinni upozornit pořadatele, nebo příslušníky Policie ČR.

4. Tento návštěvní řád je závazný pro všechny návštěvníky ZS.

5.   Vedoucí ZS zajistí jeho vyvěšení na viditelném a dostupném místě u pokladny a v místnostech, kde je to pro informovanost návštěvníků nezbytné.

 

DODATEK K NÁVŠTĚVNÍMU ŘÁDU

Provoz občerstvení

1.  Součástí zařízení ZS je bufet, který slouží výhradně návštěvníkům ZS, kteří se zde zdrží s platnou vstupenkou.

2.     Skleněné nádoby nesmějí být vynášeny mimo restaurační provoz.

3.  Vedoucí prodejny občerstvení odpovídá za čistotu a pořádek ve vyhrazených prostorách pro občerstvení, dodržování hygienických předpisů.

4.   V místnosti občerstvení musí být označena prodejní organizace a jméno odpovědného pracovníka na prodej.

5.    Provozní doba bufetu musí být stanovena tak, aby odpovídala provozní době ZS, musí však skončit nejpozději půl hodiny před jeho uzavřením.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace