Provozní řád pro městské koupaliště v Bruntále

K zajištění bezpečného provozu a zdravého prostředí pro návštěvníky koupaliště v Bruntále, ve správě TS Bruntál, s.r.o.,je  schválen tento provozní (lázeňský) řád.

 Vstup na koupaliště:

 1. Koupaliště je otevřeno operativně dle příznivých klimatických podmínek nejpozději však od 15.06. – 31.08.          Provozní doba: PO – NE  10,00 – 19,00 hodin
 1. Vstup na koupaliště je dovolen pouze na platnou vstupenku, kterou vydává pokladna koupaliště.
 1. Prodej vstupenek začíná otevřením koupaliště a končí hodinu před jeho uzavřením. Denní vstupenky platí pouze v den jejího vydání a v době provozu. Za ztracené nebo nepoužité vstupenky se náhrada neposkytuje. Vstupenka slouží pouze pro jeden vstup bez přerušení.
 1. Zakoupením vstupenky a vstupem na koupaliště se každý návštěvník dobrovolně podrobuje ustanovením tohoto lázeňského řádu a pokynům odpovědných pracovníků koupaliště (plavčík).
 1. Dětem mladším 8 let je návštěva koupaliště povolena pouze v doprovodu starší osoby.
 1. Při plném obsazení koupaliště, může je správa uzavřít a přerušit prodej vstupenek do doby než se opět uvolní.
 1. Do bazénu nemají přístup děti do jednoho roku věku dle vyhlášky 238/2011 Sb.
 1. Děti ve věku 1 až 3 let mohou do bazénu pouze v plavečkách s přiléhavou gumičkou kolem nohou  dle vyhlášky 238/2011 Sb.

Vyloučení z návštěvy:

 1. Na koupaliště není dovolen přístup osobám postiženým horečkou, zánětem očních spojivek, nakažliv& yacute;mi chorobami, nebo odpor budícími kožn& iacute;mi parazity, nebo vyrážkami, chorobami provázenými výtokem ( hnisu a další), dále bacilonosičům střevních chorob, osobám nacházejícím se v karanténě pro výskyt infekce v kolektivu, členům rodin nebo příslušníkům domácností v nichž se vyskytla nakažlivá choroba a kde nemocný není od ostatních osob izolován, dále osobám zahmyzeným, opilým, porušujících zásady mravnosti a slušnosti.
 1. Z koupaliště bude bez nároku na vrácení vstupného vykázán návštěvník, který přes napomenutí přestoupí ustanoven& iacute; tohoto lázeňského řádu, nebo neuposlechne pokynů odpovědných pracovníků (vedoucího, plavčíka . . .), opije-li se nebo chová  jiným nepřístojným a rušivým způsobem. Neopustí-li návštěvník v takových případech koupaliště na vyzvání, je pracovník tohoto  zařízení povinen rušitele pořádku vyvést, popřípadě požádat o zakročení Městskou policii.

Provozní pokyny pro návštěvníky:

 1. Svlékat se nebo oblékat je dovoleno pouze v příslušných kabinách. Peníze a cenné předměty (hodinky, šperky apod.) ukládají návštěvníci v pokladně, jinak práva sportovních zařízení neručí za jejich ztrátu. Předměty nalezené v prostorách koupaliště odevzdá nálezce plavčíkovi nebo správě sportovních zařízení. Vždy musí být  zapsány do knihy nálezů. Za klenoty, peníze a jiné cennosti však organizace odpovídá jendo výše 1 000,- Kč, podle § 343 Občanského zákoníku č. 40/1964 Sb.
 1. Návštěvník mus& iacute; mít slušný a čistý koupací oděv (plavky, koup. bermudy) a sv& yacute;m chováním nesmí porušovat zásady mravnosti a slušnosti.
 1. Návštěvníci jsou povinni dodržovat osobní čistotu a čistotu všech míst v zařízení koupaliště. Před vstupem do bazénu jsou návštěvníci povinni se osprchovat.
 1. Návštěvníci, zejména osoby starší, nebo postižené tělesnou vadou se musí ve vlastním zájmu pohybovat opatrně na hladkých mokr& yacute;ch podlahách a vyvarovat se tak uklouznutí, popřípadě i úrazu. Sprá va nenese odpovědnost za škody, poranění a úrazy, které si způsobili návštěvníci sami vlastní neopatrností, nebo nedodržováním tohoto lázeňského řádu.
 1. Každý návštěvník je povinen šetřit všech zařízení koupaliště, šetřit vodou a ihned po použití uzavřít kohoutky sprch a  ostatních zdrojů vody. Jsou povinni hradit škody nebo ztráty, které byly jejich vinou způsobeny na zařízeních koupali& scaron;tě a na majetku ostatních návštěvníků.
 1. Návštěvníci koupaliště, kteří neumějí plavat, nebo plavou  nedokonale, mohou se koupat jen v prostorách vyhrazených pro neplavce, plavčík je povinen takové návštěvníky vykázat do prostoru pro neplavce, v zájmu vlastní bezpečnosti muší každý jeho rozhodnutí uposlechnout.
 1. Skákat do vody je možno jen se svolením plavčíka. Návštěvníci jsou povinni dbát o vlastní bezpečnost i o bezpečnost ostatních koupaj& iacute;cích se.
 1. Návštěvníci musí dodržovat stanovenou provozní dobu, prodlévat na koupališti a používat zařízení mimo tuto dobu není dovoleno.
 1. Za svévolné poškození, zneužití a ztrátu zapůjčených věcí, za poškození zařízení a znečištění místnosti je návštěvník povinen zaplatit přiměřenou náhradu určenou správou sportovních zařízení.
n

Zákaz činnosti na koupališti:

 1. Chovat se způsobem, který ohrožuje osobní bezpečnost a pořádek nebo hlukem rušit klid ostatních. Volat o pomoc bez vážné příčiny.
 1. Vyžadovat si od zaměstnanců koupaliště služby odporující tomuto lázeňskému řádu.
 1. V bazénu se vzájemně potápět, srážet a vhazovat druh& eacute; osoby do vody, pobíhat v ochozu bazénu vzhledem k nebezpečí úrazu při sklouznutí. Skákat do vody mimo místa k tomu vyhrazená.
 1. Znečišťovat vodu i ostatní prostory, například pliváním, odhazováním papíru a odpadků, čištěním nebo praním prádla, užíváním páchnoucích mastí . . . 
 1. Vcházet do místnosti nebo oddělení uručených pro osoby druhého pohlav& iacute;. V prostoru koupaliště volně odklá dat skleněné nebo jiné předměty ohrožující bezpečnosti návštěvníků. Vyhazovat skleněné a jiné ostré předměty do bazénu včetně brouzdaliště.
 1. Brát na koupaliště psy nebo jiná zvířata, přinášet hořlaviny (líh, benzín apod.).
 1. Používat  při plavání potápěčské brýle a ploutve.
 1. Vstupovat do bazénu se žvýkačkou.

 Závěrečná ustanovení:

 1. Pro poskytnutí první pomoci při úrazech, poranění a nevolnosti je určeno viditelně označené místo se skříňkou první pomoci. Pro poskytování první pomoci je určený a vyškolený zaměstnanec (plavčík), který v případě potřeby zavolá lékaře.
 1. Poškozov& aacute;ní nebo rozkrádání majetku koupaliště je trestné podle příslušných předpisů o ochraně národního majetku. I jin& eacute;  porušování tohoto řádu může být stíháno podle příslušných  trestních předpisů. Není vyloučen ani postih proti přestoupení jiných předpisů.
 1. Tento řád je závazný pro všechny návštěvníky a pracovníky koupaliště.
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace